Vedtægter for SOO-BAK Tommerup Taekwondo

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

§ 1.1 Foreningens navn er SOO-BAK Tommerup Taekwondo

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Assens kommune

§ 2 Foreningens formål

§ 2.1 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for Dansk Taekwondoforbund

§ 2.2 SOO-BAK Tommerup Taekwondo er medlem af Dansk Taekwondoforbund

§ 3 Optagelse af medlemmer

§ 3.1 Medlemskab i klubben kan opnås af personer, der tilslutter sig foreningens formål

§ 3.2 Bestyrelsen kan fastlægge minimumsalder for medlemskab

§ 3.3 Der gives én måneds kontingentfrit prøvemedlemsskab til alle medlemmer

§ 3.4 Ved aftale om prøvemedlemsskab forpligter prøvemedlemmet eller dennes forældre/værge sig til i prøveperioden at fortælle om sin oplevelse af prøveperioden til foreningens bestyrelse

§ 3.5 Optagelse af medlemmer under 18 år kræver skriftligt samtykke af forældre eller værge

§ 3.6 Indmeldelse skal fortages skriftlig eller elektronisk jf. foreningens proces for indmeldelse

§ 3.7 Ethvert medlem skal ved indmeldelsen være bekendt med foreningens vedtægter og reglement

§ 3.8 For medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent til foreningen gælder medlemmets egen skades/ulykkesforsikring


§ 4 Udmeldelse – eksklusion

§ 4.1 Udmeldelse af klubben skal foretages skriftlig eller elektronisk jf. foreningens proces for udmeldelse

§ 4.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter eller ordensregler kan medlemmet af bestyrelsen blive ekskluderet uden varsel

§ 4.3 Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling

§ 5 Kontingent

§ 5.1 Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen og betales efter foreningens retningslinjer herfor

§ 5.2 Licens til Dansk Taekwondoforbund opkræves sammen med kontingentet

§ 5.3 Manglende betaling af kontingent medfører udmeldelse af klubben. Dog udsendes to rykkere inden. Genindmeldelse kan først ske når restance og eventuelt rykkergebyr er betalt

§ 5.4 Faste trænere er fritaget for kontingent. Faste trænere udpeges af bestyrelsen.

§ 6 Generalforsamlingen

§ 6.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender

§ 6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i november. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel

§ 6.3 Alle klubbens medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen

§ 6.4 For børn/unge under 15 år kan forældre eller værge stemme på deres børns vegne på generalforsamlingen

§ 6.5 Der kan ikke bruges fuldmagter til en generalforsamling

§ 6.6 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af referent
Årsberetning samt godkendelse heraf
Fremlæggelse af årsregnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse og én suppleant 
Valg af revisor
Eventuelt


§ 6.7 Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning

§ 6.8 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fire dage inden generalforsamlingen

§ 6.9 Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen

§ 7 Foreningens ledelse

§ 7.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen

§ 7.2 Bestyrelsen består mindst af tre medlemmer

§ 7.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år

§ 7.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer

§ 7.5 Generalforsamlingen kan vedtage at udvide bestyrelsen med menige bestyrelsesmedlemmer efter behov. Menige bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen

§ 7.6 Foreningen tegnes af formand og kasserer eller næstformand og kasserer

§ 7.7 Formanden og kassereren skal være myndige (mindst 18 år)

§ 7.8 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov

§ 7.9 Bestyrelsen udfærdiger på førstkommende bestyrelsesmøde en forretningsplan for det kommende år. Forretningsplanen indeholder oplæg til foreningens aktiviteter

§ 7.10 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

§ 8 Børneattest

§ 8.1 For alle trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der udfører arbejde for klubben kræves negativ børneattest

§ 9 Regnskab og økonomi

§ 9.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse

§ 9 2 Regnskabsåret er fra 1/10 til 30/9 med forbehold

§ 9.3 Regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen

§ 9.4 Klubbens revisor skal godkende regnskabet inden fremlæggelsen 
på generalforsamlingen

§ 9.5 Klubbens formue skal indsættes i et pengeinstitut

§ 9.6 Tilskud kan ydes medlemmer ved deltagelse i kurser, træningslejre og stævner samt repræsentation ved arrangementer, kongresser og lignende alt efter klubbens økonomi og arrangementets relevans

§ 10 Vedtægtsændringer

§10.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer

§11 Ekstraordinær generalforsamling

§ 11.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter bestyrelsens behov, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsender begæring herom. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og senest fire uger efter der er indgået begæring. Dagsorden skal udarbejdes og følge indkaldelsen

§12 Opløsning

§12.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

§12.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål

Historik:

Vedtægter er vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 27. november 2006, version 1.0 (udgået)
Revision af vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. marts 2008, version 2.0 (udgået)
Revision af vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. marts 2009, version 3.0 (udgået)
Revision af vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28.02.2011, version 4.0 (Udgået)
Gennemgribende revision af vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling 07.02.2018, version 5.0 (udgået)
Revision af vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30.01.2024, version 6.0 (dette dokument)